Comunicat a les famílies sobre el Covid-19

Les empreses de serveis funeraris estan preparades per afrontar l’ETAPA DE REPRESA.

En aquesta nova etapa s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per Covid-19.

Mesures generals

Deure de protecció:

 • La ciutadania ha d’adoptar les mesures de protecció i higiene per evitar la propagació de la infecció, minimitzar els contactes socials, mantenir la distància física de seguretat i usar mascareta.
 • Les empreses funeràries han adoptat mesures de protecció i higiene per als treballadors i usuaris de les seves instal·lacions.

 Protecció de la població vulnerable

 • Les empreses funeràries garanteixen una atenció preferent que minimitzi el temps d’estada al tanatori i que en facilitin la mobilitat a les persones vulnerables o bé quan les seves característiques personals no puguin usar mascareta.

Mesures de protecció i organitzatives

Distància física interpersonal de seguretat

 • Tant en espais tancats com a l’aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona.

Ús de mascareta

 • A partir dels sis anys és obligatori l’ús de mascareta en qualsevol espai tancat dels tanatoris.
 • No s’exigirà l’ús de mascareta a les persones amb malaltia o dificultat respiratòria, o a persones amb discapacitat o dependència.
 • Vetlles, cerimònies i destí final
  • Es permeten les vetlles i cerimònies als oratoris sempre que s’evitin aglomeracions, no se superi l’aforament de l’espai i es mantingui la distància de seguretat.
  • És obligatori seguir les mesures de circulació i control de fluxos que l’empresa funerària estableixi per evitar aglomeracions.
  • Les empreses funeràries han establert protocols de senyalització, neteja, desinfecció i ventilació de les instal·lacions.
 • El personal de l’empresa que realitza el servei funerari informarà i donarà suport a les famílies en tot el que sigui necessari.